Wallenium OÜ lepingu tüüp­tingimused

1.RAKENDUSALA

Lepingu tüüptingimused on Kaubamüügilepingu (Hinnapakkumise) osa ja määravad Wallenium OÜ (edaspidi Müüja) ja tema klientide (edaspidi Ostja) vaheliste suhetepõhialused ja korra omavaheliste tehingute tegemisel. Kaubamüügilepingu (Hinnapakkumise) objektiks on teisaldatavate vaheseinte, avatäidete vms.kauba valmistamine ja paigaldamine vastavalt Kaubamüügilepingule Ostja pooltnäidatud kohas

2. TEHINGU TOIMUMINE

2.1. Pakkumine, tellimuse kinnitus ja lepingu sõlmimine

Müüja poolt Ostjale esitatav pakkumine Ostja poolt esitatud hinnaküsimise alusel on jõus pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kui pakkumises pole pakkumise kehtivust märgitud, onsee kehtiv 30 päeva alates pakkumise väljastamisest Müüja poolt. Pakkumisega seotud pildid, joonised, arvutused ja muud dokumendid on Müüja omand. Ostjal (pakkumise saajal) ei ole õigust kasutada neid ilma Müüja loata ega anda neis sisalduvat informatsiooni kolmandatele isikutele. Kaubamüügileping loetakse jõustunuks hetkest, kui Ostja on kirjalikult aktsepteerinud Müüja Hinnapakkumise. Aktsepteerimiseks loetakse pakkumuse allkirjastamist ja ühe eksemplari tagastamiseks Müüjale või pakkumuse kinnitamist e-kirja või faksi teel. Muudel juhtudel peale pooltevahelise kokkuleppe saavutamist sõlmitakse sellekohane Alltöövõtuleping.

3.TARNE TÄITMISE TINGIMUSED

3.1. Tarneaeg

Kui pole kokku lepitud teisiti, hakatakse tarneaega lugema alljärgnevatest sündmustest hiliseimast:

-Hinnapakkumise kinnitamisest kirjalikult Müüjale,

-lepingu jõustumise päevast;

-kokkulepitud maksegarantii saabumisest või ettemaksulaekumisest Müüjale;

-tarneks vajaliku vältimatu info laekumisest Müüjale

-täieliku mõõdistusfrondi olemasolust-tööjooniste kinnitamisest

3.2 Valmistamistähtaeg

Valmistamistähtaeg on periood, mis kulub Müüjal Ostja poolt tellitud toodete valmistamiseks ja paigaldamiseks alates tarneajas (p.3.1) märgitud kõikide tingimuste täitmisest.

3.3 Tarnetingimus

Tavatarnetingimus DDU (vastavalt „Incoterms 2000”) Müüja poolse paigalduse puhul kohustub Ostja ette valmistamapaigaldus avad vastavalt „Tarindi RYL2000 Kande- japiirtarindid” alajaotuse 42.51 tabelis 42:T3 ,,Seinaavad” toodudmõõtmete ja tolerantsidega (enimkasutatud kvaliteediklassi „2”puhul seinaava mõõtme suurim lubatud hälve on+/-5mm).

3.4 Toodete üleandmine ja omandiõiguse üleminek

Toodete üleandmine vormistatakse tööde üleandmise –vastuvõtmise aktiga.Tööde üleandmisega (akti allkirjastamisega) loetakse töödnõuetekohaselt üleantuks ja vastuvõetuks ning kui ostja ei olevastuvõtmise aktis olulisi puudusi märkinud, siis neid puudusi eiesine. Ostja peab muudest mittevastavustest (mida ei esinenudüleandmisel) teavitama 3 tööpäeva jooksul ja puudust piisavalttäpselt kirjeldama. Kui ta seda ei tee siis loetakse, et tööl eiesinenud mingeid puudusi.Muudest mittevastavustest teavitamine ei vabasta üleantudtoodete eest tasumise kohustusest ja kuuluvad likvideerimiselegarantii korras, kui pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti.Kuni töö eest 100% tasumiseni kuulub vaheseinte omandvastavalt VÕS § 636 lg 3 ja § 233 Wallenium OÜ’le(omandireservatsioon).

Kui kaupa ei saa üle anda vastavalt kokkulepitud tarneajale jasee on tingitud Ostjast või muudest, Müüjast sõltumatutest asjaoludest, läheb vastutus kauba säilimise eest üle Ostjalehetkest, kui Müüja on teinud endast kõik, mida ta vastavaltlepingule pidi tegema kauba üleandmiseks ja ostja onkohustatud arve tasuma

3.5 Garantii

Garantii toodetele on kehtiv 2 aastat ainult Müüja paigaldusekorral.Müüdud kaubale kehtivad Wallenium OÜgarantiitingimused.

3.6 Kauba omadused

Müüja vastutab kauba kvaliteedi ja teiste omaduste eestlepingus ja muude Müüja poolt kirjalikult antud, ainult sedatehingut puudutava informatsiooni ulatuses. Ostja vastutabkauba kasutustingimuste õigsuse eest.Naturaalse spooniga kaetud toodetel on lubatud värvitooni japuidusüü erinevus. Näidiste ja värvidega saab tutvudaWallenium OÜ kontoris.Erineval ajal tellitud toodetel võib esineda oluline värvitoonija puidusüü mustri erinevus.

3.7 Lepingu täitmise tähtaja ületamine

Juhul, kui Müüja enne lepinguga võetud kohustuste täitmisetähtaja saabumist näeb ette, et ta ei suuda võetud kohustusikokkulepitud tähtajaks täita, on ta kohustatud koheseltkirjalikult informeerima Ostjat ning samas teatama hilinemisepõhjuse ja uue täitmise tähtaja. Kui kauba valmistaja või see,kellelt Müüja kauba hangib, ei ole täitnud Müüjaga sõlmitudkokkulepet ja Müüja tarne seetõttu hilineb, ei ole Müüjakohustatud korvama Ostjale sellest tekkinud võimalikkukahju. Juhul kui hilinemine on tingitud Müüjast tulenevatestasjaoludest, maksab Müüja Ostjale viivist 0,1% päevas, kuidmitte rohkem kui 5% lepingu maksumusest. Antud viivisemaksmine toimub juhul, kui see on eelnevalt Pakkumuseskokku lepitud.

3.8 Kaudne kahju

Müüja ei ole kohustatud korvama Ostjale hilinemisest võitoote vealisusest tingitud kaudseid kahjusid (saamata jäänudtulu vms).

3.9 Tehingu hind

Tehingu hinnaks on Ostja ja Müüja vahel kokku lepitud janende poolt allkirjastatud pakkumises väljendatud hind.

3.10 Maksetähtaeg

Pakkumises määratud maksetähtaja arvestus algab Müüja poolt arve väljastamise kuupäevast, juhul kui pooled ei ole lepinguga kokku leppinud teisiti.

3.11 Tehingu hinna korrigeerimine

Müüjal on õigus kokkulepitud hinda korrigeerida juhul kui:

– Ostja on varjanud informatsiooni, mis mõjutab toodetevalmistamise ja paigaldamise maksumust

– Ostja ei ole Müüjat teavitanud kitsendavatest asjaoludest paigalduse või transpordi käigus

– Kui lõpptähtaeg nihkub Ostjast tingituna üle 30 kalendripäeva

– Ostja soovib teha muudatusi peale pakkumise kinnitamist

3.12 Viivis

Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus nõuda viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Lisaks on Müüjal õigus nõuda maksete sissenõudmiseks tehtud kulude hüvitamist

3.13 Maksegarantii ja ettemaks

Juhul kui pooled on kokku leppinud maksegarantii või ettemaksu osas, tuleb need anda või sooritada enne kaubavalmistamise alustamist. Ettemaksu laekumise hilinemisel või Ostja poolt esitatud andmete ja/või tingimuste muutmisel peale tellimuse kinnituse allkirjastamist Ostja ja Müüja poolt,on Müüjal õigus valmistada tellimus vastavalt oma tootmisgraafikule. Ka peale maksegarantii või ettemaksusaamist on Müüjal õigus nõuda kogu lepingusumma maksmistenne kauba väljastamist Ostjale, kui tal on põhjendatud alus (Ostja võlgnevused krediidiinfo jms.avalik teve) arvata, et kogu lepingusumma või osa sellest jääb Ostja poolt tasumata.

Müüjal on õigus viivitada tarnetega kuni hilinenud maksed on sooritatud või vastuvõetav maksegarantii on antud.

3.14 Kauba ladustamine

Tarneks valmis tooted ladustatakse Wallenium OÜ tootjaWactory OÜ laos Paljassaare põik 4, Tallinnas. Alates teisestnädalast peale tarnekuupäva on toodete ladustamine Wallenium OÜ territooriumil tasuline (1 kaubaalus kaubaga-10€ ööpäev).

4. OSTJA ÕIGUSED

4.1. Ostjal on õigus nõuda toodete üleandmist Lepingus sätestatud tähtpäeval, kui on täidetud kõik Ostjapoolsed kohustused;

4.2. Ostjal on õigus esitada pretensioone toodete ja paigalduse kvaliteedi suhetes garantiitähtaja piires. Käesolevas sättes ettenähtud garantii hõlmab toodete valmistamise ja materjali defekte, kuid ei hõlma väärast kasutamisest või hoidmisest tekkinud vigasid, samuti väliskeskkonna muutustest (niiskus, kuumus, ülepinge, vibratsioon jne) tekkinud vigasid.

5. OSTJA KOHUSTUSED

5.1. Ostja on kohustatud Lepingu kehtivusaja vältel lubama Müüjat toodete vastavuse tagamiseks vajalike mõõtudevõtmiseks paigalduskohale, kuhu paigaldatakse Müüjalt ostetudtooted. Vastavast soovist teatab Müüja Ostjale kirjalikult vähemalt ühe päeva ette;

5.2. Kui Ostja ettepanekul muudetakse toodete jooniseid,paigaldusava mõõtmeid või muud hinnapakkumist puudutavat infot , siis muutuvad käesoleva lepingu tähtajad. Uustarnetähtaeg, tekkinud lisatööd ning nende hind sätestatakse Lepingu lisatööde lisas või pakkumuse olulisel muutumisel koostatakse uus pakkumus;

5.3. Punktis 5.2. sätestatud juhtudel lükkub Lepingus sätestatud toodete üleandmise tähtpäev edasi, kusjuures uueks üleandmise tähtpäevaks on Müüja poolt määratud esimene võimalik tarnepäev, millest Müüja teavitab kirjalikult Ostjat;

5.4. Ostja on kohustatud tegema Paigalduskohas vajalikud ettevalmistused (tagama vastava ruumi olemasolu, tagama sellesse ruumi Toodete transportimise võimaluse jne), mis on vajalikud toodete tõrgeteta üleandmiseks Ostjale Lepingus sätestatud tähtpäeval.

5.5. Ostja on kohustatud Müüjalt lepingujärgsed tooted vastuvõtma ning tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile alla kirjutama;

5.6. Kui Ostja ostab Tooted ilma transpordi ja paigalduseta, on ta kohustatud Tooted ise transportima kokkulepitud päeval kokkulepitud kohast;

5.7. Ostja on kohustatud Toodete vastuvõtmisel selle täielikult üle kontrollima, vastavate eriteadmiste puudumisel üle vaadata laskma ning veenduma Toodete vastavuses Lepingule;

6.MÜÜJA ÕIGUSED

Valmistatud toodete puhul on Müüjal õigus Lepingu lisaksolevatel konstruktori joonistel mittefikseeritud toodete osad,üksikud detailid jms lisada omal äranägemisel, kasutades seejuures parimaid konstruktsioonilisi lahendusi ja tagades toodete vastupidavuse ja kvaliteedi.

7.MÜÜJA KOHUSTUSED

7.1.Müüja kohustub omal jõul transportima ja paigaldama Tooted üleandmise kohta, välja arvatud juhul, kui Ostja ostab Tooted ilma paigalduse ja transpordita;

7.2.Vajadusel annab Müüja üleandmisaktiga kaasa eestikeelsed sertifikaadid ja kasutusjuhendid.

8. LEPINGU ENNETAHTAEGNE ÜLESÜTLEMINE

8.1. Ostja õigus leping ennetähtaegselt üles öelda

Kui Müüja tarne erineb põhimõtteliselt kokkulepitust ja puudust Ostja kirjaliku märkuse alusel poolte vahel kokku lepitud aja jooksul ei likvideerita või uut, lepingule vastavat kaupa eitarnita, on Ostjal õigus pooltevaheline leping üles öelda. Kui tarnesse kuuluv kaup ei ole lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjuseks, kuid mis on valmistatud või hangitud spetsiaalselt Ostja jaoks tema juhendite ja soovide kohaselt ning Müüja ei saa ilma märkimisväärse kahjumita seda kaupa muul viisil ära kasutada, siis on Ostja kohustatud kauba välja ostma.

8.2. Müüja õigus leping ennetahtaegselt üles öelda

Kui Ostja ei tasu lepinguga kindlaksmääratud makseid samas suuruses õigeaegselt ja viivitus on oluline ning ei sõltu Müüjast, on Müüjal õigus leping täielikult üles öelda või öelda üles osas, millega seotud kaupa Ostja ei ole veel vastu võtnud. Müüjal on õigus leping üles öelda ka siis, kui Ostja teatepõhjal või muul viisil on Müüjale teatavaks saanud, et Ostja-poolne maksekohustuse täitmine hilineb oluliselt. Müüja võib lepingu ennetähtaegset üles öelda ka juhul, kui Ostja ei täida oma lepingu- või seadusejärgseid kohustusi ega aita lepingut kaasa hea tava kohaselt.

9. FORCE MAJEURE

Müüjale ei jää vastutust lepinguga võetud kohustuste täitmatajätmise või mittekohase täitmise eest juhul, kui lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittekohane täitmine on tingitud poolte tahtest mitteolenevatest asjaoludest (ForceMajeure). Ka siis, kui lepingu täitmine eeldaks selliseid kulutusi, mis on suurem võrreldes Ostjale sellest tuleneva kasuga, pole Müüja Force Majeure korral kohustatud lepingut täitma. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale Force Majeurest tulenevatel juhtudel lepingu täitmata jäämisest tulenevat kahju ja võib lõpetada lepingu.

10. VASTUTUS KAUBAGA TEKITATUD KAHJU EEST

Müüja ei vastuta Ostja ees võimalike kahjude või rikknemisteeest, mis on tingitud kauba väärast kasutamisest või on Ostjale esitatud nõuete eest kolmandate isikute poolt.

11. TEATED

Poolte vastastikused teated esitatakse kirjalikult Poole pooltteisele poolele esitatud aadressil E-posti, faksi või kirja teel. Teine pool on kohustatud vastama mistahes teatele viietööpäeva jooksul alates teate kätte saamise päevast. Kui teine Pool ei reageeri teatele, loetakse see 6-ndal päeval teate saaja poolt aktsepteerituks.

12. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

Müüja ja Ostja vahelist lepingut puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppe saavutamine osutub võimatuks, lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus

13. LEPINGU TINGIMUSTE PREVALVEERIMINE

Käesolevad üldised tarnetingimused on Ostja suhtes kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus Müüja ja Ostja vahelsõlmitava lepinguga.

Olen tutvunud ja aksepteerin Wallenium OÜ tarnetüüptingimusi ja kinnitan seda oma allkirjaga

______________________________Kuupäev _____.____________ ____.a.