Siit leiad kogu informatsiooni Wallenium OÜ andmetöötluse põhimõtete kohta. Wallenium OÜ eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Wallenium OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on OÜ Wallenium-il Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Wallenium OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Wallenium OÜ Teenuseid.

1.6. Leping on Wallenium OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

1.7. Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Wallenium OÜ-iga lepingusse astumisel.

1.8. Veebileht on Wallenium OÜ kodulehekülg: https://wallenium.ee

1.9. Külastaja on isik, kes kasutab Wallenium OÜ veebilehte.

1.10. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.11. Teenused on igasugused Wallenium OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.12. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.13. Wallenium OÜ Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Wallenium OÜ-s Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.14. Müügikanalid on Wallenium OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad veebilehel.

1.15. Tooteportfell on Wallenium OÜ erinevad Teenused, mille nimekiri on kättesaadav Veebilehel, Privaatsustingimustes, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Wallenium OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 11267344, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 40a, 10138.

2.2. Isikuandmeid võib Wallenium OÜ töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Wallenium OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Wallenium OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

2.4. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Wallenium OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2. Wallenium OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad toimingud lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek.

3.3.2. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.4. Minimisatsioon. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Wallenium OÜ minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;

3.3.5. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Wallenium OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel headest tavadest;

3.3.6. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Wallenium OÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonüümimise ja krüpteerimise eeldustest).

3.4. Wallenium OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Andmekaitseametnikult.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Wallenium OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti poolt Wallenium OÜ-le avaldatud Isikuandmed;

4.1.2. Andmesubjekti ja Wallenium OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

4.1.4. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

4.1.5. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

4.1.6. Wallenium OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Wallenium OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi.

5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Wallenium OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Wallenium OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Wallenium OÜ võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

5.3.1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;

5.3.2. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;

5.3.3. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;

5.3.4. Kliendiga suhtlemine;

5.3.5. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;

5.3.6. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Wallenium OÜ tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:

5.4.1. tööle kandideerija poolt Wallenium OÜ töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;

5.4.2. tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;

5.4.3. riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.

5.5. Õigustatud huvi tähendab Wallenium OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Wallenium OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Wallenium OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.5.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

5.5.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

5.5.3. Veebilehe kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Wallenium OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

5.5.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.5.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine Veebilehel;

5.5.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

5.5.8. Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.6. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Wallenium OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.7. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Wallenium OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Wallenium OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Wallenium OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Wallenium OÜ arenduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ja maksehäireregistrite partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt headele tavadele;

6.2.3. Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud Andmesubjektidele;

6.3 Wallenium OÜ edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

6.3.1. Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;

6.3.2. Wallenium OÜ on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed;

6.3.3. Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Wallenium OÜ teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;

6.3.4. kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;

6.3.5. kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;

6.3.6. edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;

6.3.7. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

6.3.8. edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;

6.3.9. edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevadtingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;

6.3.10. edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Wallenium OÜ õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. Wallenium OÜ teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Wallenium OÜ säilitab Isikuandmeid vaid turvalises keskkonnas (vt punkt 12: Andmekaitse juhis).

7.2. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Wallenium OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Wallenium OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Wallenium OÜ Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

9. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1 Õiguste teostamine:

9.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva
küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Wallenium OÜ või Wallenium OÜ Andmekaitseametniku poole punktis 14 toodud kontaktandmetel.

10.2. Kaebuste esitamine:

10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Wallenium OÜi ja Wallenium OÜ Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

9.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil:
http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid- nouandetelefon.

10. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

10.1. Wallenium OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP- aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

10.2. Äripäev kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

10.3. Wallenium OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel.

10.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel või veebibrauseris.

11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete.

11. ANDMEKAITSE JUHIS

11.1. Wallenium OÜ kasutab isikuandmete kaitsmiseks paroolihaldust KeePassX, Scoro tööhaldustarkvara ning kogub vaid minimaalseid isikuandmeid.

11.2. Wallenium OÜ kasutab Google Analytics küpsiseid.

12. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

12.1. Wallenium OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

12.1.1. Wallenium OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e- posti aadressil wallenium@wallenium.ee ja telefonil 507 1332.

12.1.2. Wallenium OÜ Andmekaitseametnikuks on firma esindaja, kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil wallenium@wallenium.ee.

MUUD TINGIMUSED

13.1. Wallenium OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Wallenium OÜ Andmesubjekte Wallenium koduleheküljel, e- posti teel või muul viisil.