Täältä löydät kaikki Wallenium OÜ:n tietojenkäsittelypolitiikkaa koskevat tiedot. Wallenium OÜ:n tavoitteena on olla henkilötietojen käsittelyssä luotettava ja oikeuksiasi kunnioittava yhteistyökumppani.

1. KÄSITTEET

1.1. Rekisteröity on luonnollinen henkilö, josta Wallenium OÜ:llä on tietoa tai tietoja, joiden perusteella luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa. Rekisteröityjä ovat esimerkiksi yksityisasiakkaat, vierailijat, yhteistyökumppanit ja työntekijät, joista Wallenium OÜ:llä on henkilötietoja.

1.2. Tietosuojakäytäntö on tämä teksti, jossa säädetään Wallenium OÜ:n henkilötietojen käsittelemisen periaatteet.

1.3. Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.

1.4. Henkilötietojen käsittely on kaikenlainen rekisteröidyn henkilötiedoille tehtävä toiminta. Esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muuttaminen ja julkaiseminen, tarkastelun mahdollistaminen, tiedusteluiden suorittaminen ja kopiointi, käyttö, luovuttaminen, ristiinkäyttö, yhdistäminen, sulkeminen, poistaminen tai tuhoaminen tai monta edellä mainittua toimintaa riippumatta toteutustavasta ja käytettävistä välineistä.

1.5. Asiakas on jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää tai on ilmaissut halunsa käyttää Wallenium OÜ:n palveluita.

1.6. Sopimus on Wallenium OÜ:n ja asiakkaan välillä solmittu sopimus palvelun tarjoamisesta tai muu sopimus.

1.7. Yleisehdoissa säädetään yleiset ehdot, joita sovelletaan, kun tehdään sopimus Wallenium OÜ:n kanssa.

1.8. Verkkosivusto on Wallenium OÜ:n kotisivu: https://wallenium.ee

1.9. Kävijä on henkilö, joka käyttää Wallenium OÜ:n verkkosivustoa.

1.10. Lapsi on henkilötietojen käsittelyn yhteydessä Viron tasavallassa alle 13-vuotias henkilö.

1.11. Palvelut ovat kaikki Wallenium OÜ:n tarjoamat palvelut ja tuotteet.

1.12. Evästeet ovat datatiedostoja, joita tallennetaan joskus verkkosivustolla kävijän laitteeseen.

1.13. Wallenium OÜ:n tietosuojavastaava on henkilö, joka valvoo henkilötietojen käsittelyperiaatteiden soveltamista Wallenium OÜ:ssä ja johon rekisteröity voi ottaa yhteyttä valitustapauksissa.

1.14. Myyntikanavat ovat Wallenium OÜ:n käyttämät keinot yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa sekä tuotteiden myyntiin ja palvelujen tarjoamiseen luodut välineet. Mm. sähköposti, puhelin, julkinen ja sosiaalinen media, erilaiset yksilöidyt ja interaktiiviset mainokset ja muut vastaavat työkalut verkkosivustolla.

1.15. Tuotevalikoima on Wallenium OÜ:n erilaiset palvelut, joiden luettelo on saatavana verkkosivustolla. Tietosuojakäytännössä, yleisehdoissa ja osapuolten välisessä viestinnässä käsitteitä käytetään edellä mainitussa merkityksessä.

2. YLEISET MÄÄRÄYKSET

2.1. Wallenium OÜ on oikeushenkilö, jonka rekisteritunnus on 11267344 ja osoite Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 40a, 10138.

2.2. Wallenium OÜ voi käsitellä henkilötietoja:

2.2.1. rekisterinpitäjänä, joka määrittelee käsittelyn tarkoitukset ja keinot;

2.2.2. henkilötietojen käsittelijänä, joka toimii rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti;

2.2.3. vastaanottajana, jolle henkilötietoja luovutetaan.

2.3. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan rekisteröityihin, ja tietosuojakäytännössä mainitut oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia Wallenium OÜ:n työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat tekemisissä Wallenium OÜ:n hallussa olevien henkilötietoihin.

2.4. Tietosuojakäytäntöä voidaan täydentää ja muuttaa verkkosivustolla tai laitteissa julkaistuilla tietosuojailmoituksilla.

3. PERIAATTEET

3.1. Wallenium OÜ perustaa henkilötietojen käsittelyn aina rekisteröityjen etuihin, oikeuksiin ja vapauksiin.

3.2. Wallenium OÜ perustaa kaiken henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toimintansa seuraaviin periaatteisiin:

3.3.1. Laillisuus. Henkilötietojen käsittelyyn on olemassa oikeusperusta, kuten suostumus.

3.3.2. Tarkoituksenmukaisuus. Henkilötietoja kerätään määritettyihin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä myöhemmin tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.

3.3.4. Minimointi. Henkilötiedot ovat asianmukaisia, merkittäviä ja rajoittuvat siihen, mikä on välttämätöntä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötietoja käsitellessään Wallenium OÜ noudattaa minimikäsittelyn periaatetta, ja jos henkilötiedot eivät ole tarpeellisia tai enää merkityksellisiä sen tarkoituksen kannalta, jota varten ne kerättiin, henkilötiedot poistetaan;

3.3.5. Luotettavuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttämällä kohtuullisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä. Wallenium OÜ noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyviä tapoja;

3.3.6. Oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja. Wallenium OÜ takaa, että kaikki käytettävät järjestelmät täyttävät vaaditut tekniset kriteerit. Sopivat tietosuojatoimenpiteet on suunniteltu jokaisen tietojärjestelmän uudistamisen tai suunnittelun yhteydessä (esim. tietojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit on rakennettu pseudonymisointia ja salausta koskevien oletusten varaan).

3.4. Wallenium OÜ perustaa henkilötietojen käsittelyn siihen tavoitteeseen, että se pystyy aina todistamaan edellä mainittujen periaatteiden noudattamisen, ja lisätietoa näiden periaatteiden noudattamisesta saa tietosuojavastaavalta.

4. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS

4.1. Wallenium OÜ kerää muun muassa seuraavanlaisia henkilötietoja:

4.1.1. Rekisteröidyn Wallenium OÜ:lle luovuttamat henkilötiedot;

4.1.2. Henkilötiedot, jotka syntyvät rekisteröidyn ja Wallenium OÜ:n välisen tavallisen kommunikoinnin seurauksena;

4.1.3. Henkilötiedot, jotka rekisteröity on selvästi julkaissut (esim. sosiaalisessa mediassa);

4.1.4. Henkilötiedot (esim. verkkosivustolla vietetty aika), jotka syntyvät verkkosivustolla vierailun ja sen käytön seurauksena;

4.1.5. Kolmansilta osapuolilta saatavat henkilötiedot;

4.1.6. Wallenium OÜ:n luomat ja yhdistelemät henkilötiedot (asiakassuhteen puitteissa tapahtunut sähköpostiviestittely tai tilaushistorialuettelo).

5. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS SEKÄ KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTEET

5.1. Wallenium OÜ käsittelee henkilötietoja ainoastaan suostumuksen tai lain perusteella. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisia perusteita ovat muun muassa oikeutettu etu.

5.2. Wallenium OÜ käsittelee henkilötietoja suostumuksen perusteella tarkasti niissä rekisteröidyn määrittelemissä rajoissa, siinä laajuudessa ja niihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity on määritellyt. Suostumusten osalta Wallenium OÜ:n periaatteena on, että jokaisen suostumuksen on oltava muista asioista selkeästi erotettavissa, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Suostumus voidaan antaa kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Rekisteröity antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti, nimenomaisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti, esimerkiksi merkitsemällä rastin ruutuun verkkosivustolla.

5.3 Sopimuksen solmimisen ja toteuttamisen yhteydessä henkilötietojen käsittely voidaan säätää tarkemmin konkreettisessa sopimuksessa, mutta Wallenium OÜ voi käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

5.3.1. ryhtyäkseen sopimuksen solmimista edeltäviin toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnöstä;

5.3.2. asiakkaan tunnistaminen huolellisuusvelvoitteen edellyttämässä laajuudessa;

5.3.3. palveluiden tarjoamiseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen asiakkaalle;

5.3.4. viestintä asiakkaiden kanssa;

5.3.5. asiakkaan maksuvelvoitteen täyttämisen takaaminen.

5.3.6. vaatimusten esittäminen, toteuttaminen ja puolustaminen. Työsopimuksen solmimiseksi sopimuksen solmimisen ja oikeutetun edun perusteella Wallenium OÜ:n työnhakijan henkilötietojen käsittely käsittää:

5.4.1. työnhakijan Wallenium OÜ:lle työsopimuksen solmimista varten luovuttamien tietojen käsittely;

5.4.2. työnhakijan suosittelijaksi ilmoittamalta henkilöltä saatujen henkilötietojen käsittely;

5.4.3. kansallisista tietokannoista ja rekistereistä sekä julkisesta (sosiaalisesta) mediasta kerättyjen henkilötietojen käsittely.

5.5. Oikeutettu etu tarkoittaa Wallenium OÜ:n etua oman yrityksensä hallinnoimiseksi ja johtamiseksi, jotta se voi tarjota parhaita mahdollisia palveluja markkinoilla. Lain perusteella Wallenium OÜ käsittelee henkilötietoja vasta huolellisen arvioinnin jälkeen todetakseen, että Wallenium OÜ:llä on oikeutettu etu, jonka perusteella henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja vastaa rekisteröidyn etuja ja oikeuksia (ns. kolmetasoisen testin suorittamisen mukaisesti). Henkilötietoja voidaan käsitellä oikeutetun edun perusteella erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

5.5.1. Luotettavan asiakassuhteen takaamiseksi, esimerkiksi henkilötietojen käsittely, joka on ehdottoman välttämätöntä todellisten edunsaajien selvittämiseksi tai petosten estämiseksi;

5.5.2. Asiakaskannan hallinnointi ja analysointi palvelujen ja tuotteiden saatavuuden, valikoiman ja laadun parantamiseksi sekä parhaiden ja yksilöllisimpien tarjousten tekemiseksi asiakkaalle tämän suostumuksella;

5.5.3. Verkkosivuston käytön yhteydessä kerättävät tunniste- ja henkilötiedot. Wallenium OÜ käyttää kerättyjä tietoja verkkoanalyysiin, työskentelyn varmistamiseen, parantamiseen, tilastointiin, kävijän käyttäytymisen ja käyttökokemuksen analysointiin sekä paremman ja yksilöllisemmän palvelun tarjoamiseen;

5.5.4. Kampanjoiden järjestäminen, mukaan lukien yksilöidyt ja kohdennetut kampanjat, asiakas- ja kävijätyytyväisyyskyselyiden suorittaminen sekä suoritettujen markkinointitoimien tehokkuuden mittaaminen;

5.5.5. Asiakkaiden ja vierailijoiden käyttäytymisen analysointi verkkosivustolla;

5.5.7. Verkko-, tieto- ja tietoverkkoturvallisuussyistä esimerkiksi piratismin torjuntaan ja verkkosivustojen turvallisuuden varmistamiseen sekä varmuuskopioiden tekemiseen ja tallentamiseen käytettävät toimenpiteet;

5.5.8. Organisaatiotarkoituksiin. Erityisesti taloushallintoon ja oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

5.6. Wallenium OÜ käsittelee henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai laillisten käyttötapojen soveltamiseksi. Esimerkiksi maksujen käsittelyä tai rahanpesusääntöjen noudattamista koskevat velvollisuudet perustuvat lakiin.

5.7. Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötietoja alun perin kerättiin, tai jos se ei perustu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Wallenium OÜ arvioi huolellisesti tällaisen uuden käsittelyn sallittavuuden.

6. ASIAKASTIETOJEN JULKAISEMINEN JA/TAI LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

6.1. Wallenium OÜ tekee yhteistyötä sellaisten henkilöiden kanssa, joille Wallenium OÜ voi luovuttaa rekisteröityjä koskevia tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, yhteistyön puitteissa ja tarkoitukseen.

6.2. Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla Wallenium OÜ:n kehityskumppanit, asiakastyytyväisyyskyselyjä järjestävät yritykset, perintäpalvelujen tarjoajat ja maksuhäiriörekisterien yhteistyökumppanit, (sähkö)postipalveluja välittävät tai tarjoavat henkilöt, laitokset ja organisaatiot edellyttäen, että:

6.2.1. vastaava tarkoitus ja käsittely on laillista;

6.2.2. henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyviä tapoja;

6.2.3. tiedot tällaisista henkilötietojen käsittelijöistä on ilmoitettu rekisteröidyille;

6.3 Wallenium OÜ luovuttaa henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle vain, jos:

6.3.1. Euroopan unionin komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa on ns. riittävä suoja;

6.3.2. Wallenium OÜ on ottanut käyttöön riittävät suojatoimet;

6.3.3. rekisteröity on antanut selkeän suostumuksensa tietojen siirtämiseen sen jälkeen, kun Wallenium OÜ on ilmoittanut hänelle tällaiseen siirtämiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä, jotka johtuvat suojan riittävyyttä koskevan päätöksen ja asianmukaisten suojatoimien puuttumisesta;

6.3.4. siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi tai rekisteröidyn pyynnöstä toteutettujen sopimusta edeltävien toimenpiteiden käyttämiseksi;

6.3.5. siirto on tarpeen rekisteröidyn edun mukaisesti rekisterinpitäjän ja toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;

6.3.6. siirto on tarpeen yleiseen etuun perustuvista painavista syistä;

6.3.7. siirto on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

6.3.8. siirto on tarpeen rekisteröidyn tai muiden henkilöiden olennaisten etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti tai oikeudellisesti kykenemätön antamaan suostumustaan;

6.3.9. siirto tehdään rekisteristä, joka on unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tarkoitettu julkiseen tiedottamiseen ja joka on avoin yleisölle tai kaikille, jotka pystyvät osoittamaan oikeutetun etunsa, mutta vain siltä osin kuin unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyt tutustumista koskevat ehdot täyttyvät kyseisessä tapauksessa;

6.3.10. siirto ei ole toistuva, se koskee vain rajoitettua määrää rekisteröityjä, se on tarpeen sellaisten Wallenium OÜ:n oikeutettujen etujen suojaamiseksi, joihin nähden rekisteröidyn edut, oikeudet tai vapaudet eivät ole etusijalla, ja kun kaikki siirtoon liittyvät olosuhteet on arvioitu ja henkilötietojen suojaamiseksi on olemassa sopivat suojatoimet. Wallenium OÜ ilmoittaa luovuttamisesta tietosuojavaltuutetulle.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

7.1. Wallenium OÜ säilyttää henkilötietoja ainoastaan turvallisessa ympäristössä (ks. kohta 12: Tietosuojaohje).

7.2. Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä vaaratilanteissa Wallenium OÜ ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin seurausten lieventämiseksi ja asiaan liittyvien riskien pienentämiseksi tulevaisuudessa. Wallenium OÜ muun muassa kirjaa kaikki tapaukset ja ilmoittaa niistä säädetyssä tapauksessa tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidylle suoraan (esim. sähköpostitse) tai julkisesti (esim. uutisissa).

8. LASTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1. Wallenium OÜ:n palveluja, mukaan lukien tietoyhteiskunnan palvelut, ei ole suunnattu lapsille.

9. OIKEUKSIEN KÄYTTÖ JA VALITUSTEN ESITTÄMINEN

9.1 Oikeuksien käyttäminen:

9.1.1. Rekisteröidyllä on oikeus ottaa yhteyttä Wallenium OÜ:hyn tai Wallenium OÜ:n tietosuojavastaavaan kohdassa 14 mainittujen yhteystietojen välityksellä, jos hänellä on henkilötietojen käsittelyä koskeva kysymys, pyyntö tai valitus.

10.2. Valittaminen:

10.2.1. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Wallenium OÜ:lle ja Wallenium OÜ:n tietosuojavastaavalle, tietosuojavaltuutetulle tai tuomioistuimelle, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

9.2.2. Viron tietosuojaviranomaisen (AKI) yhteystiedot löytyvät tietosuojaviranomaisen verkkosivuilta osoitteesta: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid- nouandetelefon.

10. EVÄSTEET JA MUUT VERKKOTEKNOLOGIAT

10.1. Wallenium OÜ voi kerätä tietoja verkkosivustojen kävijöistä ja muista tietoyhteiskuntapalveluista käyttämällä evästeitä (eli pieniä tiedostoja, jotka kävijän selain tallentaa kävijän tietokoneen tai muun laitteen kovalevylle) tai muita vastaavia tekniikoita (esim. IP-osoite, laitetiedot, sijaintitiedot) ja käsitellä näitä tietoja.

10.2. Wallenium OÜ käyttää kerättyjä tietoja tarjotakseen palvelua kävijän tai asiakkaan tottumusten mukaisesti, varmistaakseen palvelun parhaan mahdollisen laadun, tiedottaakseen kävijälle ja asiakkaalle sisällöstä ja antaakseen suosituksia, tehdäkseen mainoksista asianmukaisempia ja tehostaakseen markkinointia, helpottaakseen sisäänkirjautumista ja tietosuojaa. Kerättyjä tietoja käytetään myös kävijöiden laskemiseen ja heidän käyttötottumustensa selvittämiseen.

10.3. Wallenium OÜ käyttää istunto-, pysyviä ja mainosevästeitä. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti jokaisen käynnin jälkeen; pysyvät evästeet säilyvät, jos verkkosivustoa käytetään toistuvasti.

10.4. Kävijät hyväksyvät evästeiden käytön verkkosivustolla tai verkkoselaimessa.

11.5. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet. Jos evästeiden käyttöä ei sallita kokonaan, verkkosivuston toiminnot eivät ole kävijän käytettävissä. Kävijä voi hallita evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden sallimista ja kieltämistä selaimensa asetusten avulla.

11. TIETOSUOJAOHJE

11.1. Wallenium OÜ käyttää henkilötietojen suojaamiseen KeePassX-salasananhallintaa sekä Scoro-työnhallintaohjelmistoa ja kerää vain mahdollisimman vähän henkilötietoja.

11.2. Wallenium OÜ käyttää Google Analyticsin evästeitä.

12. YHTEYSTIEDOT JA TIEDOT

12.1. Rekisteröidyn kannalta olennaiset Wallenium OÜ:n yhteystiedot:

12.1.1. Henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä Wallenium OÜ:hyn voi ottaa yhteyttä sähköpostitse wallenium@wallenium.ee tai soittamalla +372 5343 3871.

12.1.2. Wallenium OÜ:n tietosuojavastaava on yrityksen edustaja, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse wallenium@wallenium.ee.

MUUT EHDOT

13.1. Wallenium OÜ pidättää oikeuden muuttaa yksipuolisesti näitä tietosuojaehtoja. Wallenium OÜ ilmoittaa muutoksesta rekisteröidyille Walleniumin verkkosivustolla, sähköpostitse tai muulla tavoin.