Wallenium OÜ:n yleiset sopimusehdot

1.SOVELTAMISALA

Yleiset sopimusehdot ovat kauppasopimuksen (hintatarjouksen) osa, ja ne määrittelevät Wallenium OÜ:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) välisten suhteiden perustan ja säännöt keskinäisiä kauppoja solmittaessa. Kauppasopimuksen (hintatarjouksen) kohteena on siirrettävien väliseinien, aukkojen ja muiden tuotteiden valmistaminen sekä asentaminen kauppasopimuksen mukaisesti ostajan osoittamassa paikassa.

2. KAUPPOJEN TAPAHTUMINEN

2.1. Tarjous, tilausvahvistus ja sopimuksen solmiminen Ostajan esittämän hintatarjouspyynnön perusteella myyjän ostajalle tekemä tarjous on voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan. Jos tarjouksessa ei mainita voimassaoloaikaa, se on voimassa 30 päivää siitä päivästä, jolloin myyjä on tehnyt tarjouksen. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Ostajalla (tarjouksen saajalla) ei ole oikeutta käyttää niitä ilman myyjän lupaa eikä luovuttaa niiden sisältämiä tietoja kolmansille osapuolille. Kauppasopimuksen katsotaan tulleen voimaan siitä hetkestä, kun ostaja on kirjallisesti hyväksynyt myyjän hintatarjouksen. Hyväksymiseksi katsotaan tarjouksen allekirjoittaminen ja yhden kappaleen palauttaminen myyjälle tai tarjouksen vahvistaminen sähköpostitse tai faksilla. Muissa tapauksissa osapuolten päästyä sopimukseen solmitaan vastaava alihankintasopimus.

3. TOIMITUSEHDOT

3.1. Toimitusaika Jollei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan seuraavista tapahtumista viimeisimmästä: -tarjouksen kirjallinen vahvistaminen myyjälle; -sopimuksen voimaantulopäivä; -myyjä on vastaanottanut sovitun maksutakuun tai ennakkomaksun; -myyjä on saanut toimituksen kannalta välttämättömät tiedot; -täydellisen mittauksen olemassaolo / työpiirustusten hyväksyminen

3.2. Valmistusaika Valmistusaika on aika, joka myyjällä kuluu ostajan tilaamien tuotteiden valmistamiseen ja asentamiseen siitä hetkestä, kun toimitusajassa (ks. 3.1) mainitut kaikki ehdot on täytetty.

3.3 Toimitusehto Vakiotoimitusehto DDU (Incoterms 2000:n mukaisesti) Myyjän suorittaman asennuksen tapauksessa ostaja sitoutuu valmistelemaan asennusaukot ”RYL2000 Kantavat rakenteet ja reunarakenteet” alakohdan 42.51, taulukossa 42:T3 ”Seinäaukot” annettujen mittojen ja toleranssien mukaisesti (yleisimmin käytetyssä laatuluokassa 2 seinäaukon mitan enimmäistoleranssi on +/- 5 mm).

3.4 Tuotteiden luovuttaminen ja omistusoikeuden siirtyminen Tuotteiden luovutus virallistetaan töiden luovutus- ja hyväksymisasiakirjalla. Työt luovuttamalla (allekirjoittamalla asiakirja) työt katsotaan luovutetuksi ja hyväksytyksi asianmukaisesti, ja jos ostaja ei ole havainnut vastaanottoasiakirjassa merkittäviä puutteita, katsotaan, että tällaisia puutteita ei ole. Ostajan on ilmoitettava kaikista muista vaatimustenvastaisuuksista (joita ei ollut luovutushetkellä) 3 arkipäivän kuluessa ja kuvailtava puutetta riittävän tarkasti. Jos hän ei tee niin, katsotaan, että työssä ei ollut puutteita. Muista vaatimustenvastaisuuksista ilmoittaminen ei vapauta velvollisuudesta maksaa luovutettuja tuotteita, ja niiden korjaaminen kuuluu takuuseen, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.Siihen saakka, kunnes työ on maksettu 100-prosenttisesti, väliseinien omistusoikeus kuuluu Viron VÕS:n 636 §:n 3 momentin ja 233 §:n mukaisesti Wallenium OÜ:lle (omistuksenpidätys). Jos tavaraa ei voida luovuttaa sovitun toimitusajan mukaisesti ja se johtuu ostajasta tai muista myyjästä riippumattomista olosuhteista, vastuu tavaran säilymisestä siirtyy ostajalle siitä hetkestä, kun myyjä on tehnyt kaiken, mitä oli sopimuksen mukaan velvollinen tekemään tavaran luovuttamiseksi, ja ostaja on velvollinen maksamaan laskun.

3.5 Takuu Tuotetakuu on voimassa 2 vuotta vain silloin, jos myyjä on asentanut tuotteen. Myytyjä tuotteita koskevat Wallenium OÜ:n takuuehdot.

3.6 Tavaran ominaisuudet Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista sopimuksessa ja muun myyjän kirjallisesti antaman, ainoastaan kyseisiä kauppoja koskevan tiedon laajuudessa. Ostaja on vastuussa tavaroiden käyttöolosuhteiden asianmukaisuudesta. Luonnonviilulla päällystetyissä tuotteissa sallitaan vaihtelut värisävyssä ja puun syissä. Näytteisiin ja väreihin voi tutustua Wallenium OÜ:n toimistossa. Eri aikoina tilatuissa tuotteissa voi olla huomattavia eroja värin ja puun syykuvion suhteen.

3.7 Sopimuksen täyttämisen määräajan ylittyminen Jos myyjä ennakoi ennen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen määräajan päättymistä, ettei pysty täyttämään velvoitteita sovittuun määräaikaan mennessä, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle välittömästi kirjallisesti ja ilmoittamaan samalla viivästyksen syyn ja uuden määräajan. Jos tuotteen valmistaja tai henkilö, jolta myyjä on hankkinut tuotteen, ei ole noudattanut myyjän kanssa tehtyä sopimusta ja myyjän toimitus viivästyy tämän vuoksi, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Jos viivästys johtuu myyjästä riippuvista syistä, myyjä maksaa ostajalle viivästyskorkoa 0,1 % päivässä, kuitenkin enintään 5 % sopimuksen arvosta. Tällainen viivästyskoron maksaminen tapahtuu silloin, jos siitä on sovittu aiemmin tarjouksessa.

3.8 Välilliset vahingot Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillistä vahinkoa (tulonmenetys jne.), joka johtuu myöhästymisestä tai tuotteen viallisuudesta.

3.9 Kauppahinta Kauppahinta on ostajan ja myyjän sopima ja heidän allekirjoittamassaan tarjouksessa ilmoitettu hinta.

3.10 Maksun eräpäivä Tarjouksessa ilmoitetun eräpäivän laskeminen alkaa siitä päivästä, jona myyjä on lähettänyt laskun, elleivät osapuolet ole sopineet toisin sopimuksessa.

3.11 Kaupan hinnan korjaaminen Myyjällä on oikeus korjata sovittua hintaa, jos: – ostaja on salannut tietoja, jotka vaikuttavat tuotteen valmistus- ja asennuskustannuksiin – ostaja ei ole ilmoittanut myyjälle rajoittavista olosuhteista asennuksen tai kuljetuksen aikana – jos lopullinen määräaika siirtyy ostajan takia yli 30 kalenteripäivää – ostaja haluaa tehdä muutoksia sen jälkeen, kun tarjous on vahvistettu.

3.12 Viivästyskorko Eräpäivän ylittyessä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa 0,5 % päivässä viivästyneestä määrästä. Myyjällä on lisäksi oikeus vaatia korvausta maksujen perimisestä aiheutuneista kustannuksista.

3.13 Maksutakuu ja ennakkomaksu Jos osapuolet ovat sopineet maksutakuusta tai ennakkomaksusta, ne on annettava tai suoritettava ennen tavaroiden valmistuksen aloittamista. Jos ennakkomaksun viivästyy tai jos ostajan antamat tiedot ja/tai ehdot muuttuvat sen jälkeen, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet tilausvahvistuksen, myyjällä on oikeus valmistella tilaus oman tuotantoaikataulunsa mukaisesti. Myyjällä on myös maksutakuun tai ennakkomaksun vastaanottamisen jälkeen oikeus vaatia koko sopimussumman maksamista ennen tavaroiden toimittamista ostajalle, jos hänellä on perusteltu syy (ostajan velat, luottotiedot tai muut julkinen tieto) uskoa, ettei ostaja maksa koko sopimussummaa tai osaa siitä. Myyjällä on oikeus viivästyttää toimituksia, kunnes myöhästyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä maksuvakuus on annettu.

3.14 Tavaroiden varastointi Toimitusvalmiit tuotteet varastoidaan Wallenium OÜ:n valmistajan Wactory OÜ:n varastossa osoitteessa Paljassaare põik 4, Tallinna. Toimituspäivän jälkeisestä toisesta viikosta alkaen tuotteiden varastointi Wallenium OÜ:n alueella on maksullista (1 kuormalavallinen tavaraa – 10 €/vrk).

4. OSTAJAN OIKEUDET

4.1. Ostajalla on oikeus vaatia tuotteiden luovuttamista sopimuksessa säädettynä päivänä, jos kaikki ostajan velvoitteet on täytetty;

4.2. Ostajalla on oikeus valittaa tuotteiden ja asennuksen laadusta takuuaikana. Kyseisen säädöksen mukainen takuu kattaa tuotteiden valmistus- ja materiaalivirheet, muttei vääränlaisesta käytöstä tai säilyttämisestä johtuvia vikoja, eikä ulkoympäristön muutoksista (kosteus, kuumuus, ylijännite, tärinä jne.) johtuvia vikoja.

5. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

5.1. Ostaja on velvollinen lupaamaan myyjän sopimuksen voimassaoloaikana tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ottamaan mittoja asennuspaikalle, johon myyjältä ostetut tuotteet asennetaan. Myyjä ilmoittaa tällaisesta halustaan ostajalle kirjallisesti vähintään yhtä päivää ennen;

5.2. Jos tuotepiirustuksia, asennusaukon mittoja tai muita hintatarjousta koskevia tietoja muutetaan ostajan ehdotuksesta, tämän sopimuksen määräajat muuttuvat. Uusi toimitusaika, aiheutuneet lisätyöt ja niiden hinta säädetään sopimuksen lisätyöliitteessä, tai jos tarjous muuttuu merkittävästi, laaditaan uusi tarjous;

5.3. Kohdassa 5.2. säädetyissä tapauksissa sopimuksen säädetty tuotteiden luovutuspäivä siirtyy, ja uusi luovutuspäivä on myyjän määrittämä ensimmäinen mahdollinen toimituspäivä, josta myyjä ilmoittaa ostajalle kirjallisesti;

5.4. Ostaja on velvollinen tekemään asennuspaikalla tarvittavat valmistelut (varmistamaan vastaavan tilan saatavuuden, varmistamaan tuotteiden kuljetusmahdollisuuden kyseiseen tilaan jne.), jotka ovat välttämättömiä, jotta tuotteet voidaan toimittaa ostajalle sujuvasti sopimuksessa säädettynä päivänä.

5.5. Ostaja on velvollinen vastaanottamaan sopimustuotteet myyjältä ja allekirjoittamaan töiden luovutus- ja hyväksymisasiakirjan;

5.6. Jos ostaja ostaa tuotteet ilman kuljetusta ja asennusta, hän on velvollinen kuljettamaan tuotteet itse sovittuna päivänä sovitusta paikasta;

5.7. Ostaja on velvollinen tarkastamaan (tai tarkastuttamaan, jos hänellä ei ole asianmukaista erityistietämystä) tuotteet täydellisesti ja varmistamaan, että tuotteet vastaavat sopimusta;

6. MYYJÄN OIKEUDET

Valmistettujen tuotteiden osalta myyjällä on oikeus lisätä harkintansa mukaan sellaisia tuotteiden osia ja yksittäisiä osia, joita ei ole määritelty sopimusliitteenä olevissa rakennuspiirroksissa, käyttäen parhaita rakenteellisia ratkaisuja ja varmistaen tuotteiden kestävyyden ja laadun.

7. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

7.1. Myyjä sitoutuu kuljettamaan ja asentamaan tuotteet itse luovutuspaikalle, ellei ostaja osta tuotteita ilman asennusta ja kuljetusta;

7.2.Tarvittaessa myyjä antaa luovutusasiakirjan mukana vironkieliset sertikaatit ja käyttöohjeet.

8. SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN IRTISANOMINEN

8.1. Ostajan oikeus irtisanoa sopimus ennenaikaisesti Jos myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä puutetta korjata ostajan kirjallisen huomautuksen perusteella osapuolten sopiman ajan kuluessa tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa ei toimiteta, ostajalla on oikeus purkaa osapuolten välinen sopimus. Jos toimitettu tavara ei ole syy sopimuksen ennenaikaiseen purkamiseen, mutta se on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajalle tämän ohjeiden ja toiveiden mukaisesti, eikä myyjä voi käyttää tavaraa muulla tavoin ilman merkittävää tappiota, ostaja on velvollinen ostamaan tavaran.

8.2. Myyjän oikeus irtisanoa sopimus ennenaikaisesti Jos ostaja ei suorita sopimuksessa määrättyjä maksuja samansuuruisina sekä ajoissa, ja viivästys on merkittävä ja myyjästä riippumaton, myyjällä on oikeus purkaa sopimus kokonaisuudessaan tai siltä osin, johon liittyvää tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus myös silloin, jos myyjälle on ilmoitettu ostajan ilmoituksella tai muulla tavoin, että ostajan maksuvelvollisuuden täyttäminen myöhästyy merkittävästi. Myyjä voi purkaa sopimuksen ennenaikaisesti myös silloin, jos ostaja ei täytä sopimuksellisia tai lakisääteisiä velvoitteitaan eikä täytä sopimusta hyvien tapojen mukaisesti.

9. FORCE MAJEURE

Myyjä ei ole vastuussa sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä täyttämisestä, jos sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen tai virheellinen täyttäminen johtuu olosuhteista, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa (ylivoimainen este). Vaikka sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kustannuksia, jotka ovat suuremmat kuin ostajan saama hyöty, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta ylivoimaisen esteen tapauksessa. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle ylivoimaiseen esteeseen liittyvissä tapauksissa sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutuneita tappioita, ja hän voi purkaa sopimuksen.

10. VASTUU TAVAROIDEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA

Myyjä ei ole vastuussa ostajalle mahdollisista vahingoista ja pilaantumisista, jotka johtuvat tavaran väärinkäytöstä, eikä kolmansien osapuolien ostajalle esittämistä vaatimuksista.

11. ILMOITUKSET

Osapuolten keskinäiset ilmoitukset lähetetään kirjallisesti osapuolten toisilleen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, faksilla tai kirjeitse. Toinen osapuoli on velvollinen vastaamaan kaikkiin ilmoituksiin viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos toinen osapuoli ei reagoi ilmoitukseen, vastaanottajan katsotaan hyväksyneen sen kuudentena päivänä.

12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa.

13. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan ostajaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa myyjän ja ostajan välisen sopimuksen kanssa.

Olen lukenut ja hyväksyn Wallenium OÜ:n toimitusehdot ja vahvistan tämän allekirjoituksellani ______________________________Päivämäärä _____.____________ ____.